برای دلم

برای دلم باز قرآن بخوانید

کمی از غزل های باران بخوانید

بییاییدو آواز گرم خدا را

در اوج هجوم زمستان بخوانید

بییایید در کوچه ای که از اشکم

شده آسمانی چراغان بخوانید

دلم مثل آییینه امشب شکسته

بییایید از آیینه بندان بخوانید

از آرامش فصل سبز شکفتن

از احساس نقاش کاشان بخوانید

بییایید از ذره های دلی که

اسیر است در دست طوفان بخوانید

بییایید امشب که تنهاترینم

برای دلم باز قرآن بخوانید

/ 0 نظر / 2 بازدید