آنچه در زندگی به دست می آید با خنده نمی ماند و آنچه از

دست برود با گریه جبران

نمیشودوفردا باز خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم!


/ 1 نظر / 4 بازدید
بوف کور

boofekoor21.blogfa.com بخوانم و نظربده خواندمت عالی و زیبا بود