جدایی خیلی سخته

دیگه واقعا تنهام.... 

خدا مارو برای هم نمی خواست فقط می خواست همو فهمیده باشیم

 

 بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

 تموم لحظه های این تب تلخ خدا از حسرت ماباخبر بود 

 خودش ماروبرای

 هم نمی خواست

 خودت دیدی دعامون بی اثربود

چه سخته مال هم باشیم وبی هم

میبینم میری ومیبینی میرم تو وقتی هستی امادوری از

... من

نه میشه زنده باشم نه بمیرم... نمیگم دلخور از تقدیرم... اما

... تومیدونی چقدردلگیره این عشق...

تموم لحظه های این تب تلخ خدا از حسرت 

ما باخبربود

خودش ماروبرای هم نمی خواست خودت دیدی دعامون بی

 اثربود

خدا مارو برای هم نمی خواست فقط می خواست همو فهمیده باشیم

 بدونیم نیمه ی ما مال مانیست فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

/ 0 نظر / 4 بازدید